"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 12, br. 2. 2013.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Branislava Popović-Ćitić, Marija Marković

FAKTORSKA STRUKTURA TESTA INTERNET- ZAVISNOSTI KOD UČENIKA STARIJIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
FACTOR STRUCTURE OF INTERNET ADDICTION TEST FOR STUDENTS IN SENIOR GRADES OF ELEMENTARY SCHOOL

Milica Gligorović, Nataša Buha

INHIBITORNA KONTROLA KAO ČINILAC PROBLEMA U PONAŠANJU KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
INHIBITORY CONTROL AS A BEHAVIORAL PROBLEM FACTOR IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

Maja Ivanović

PRODUKCIJA NAPOREDNOSLOŽENIH I ZAVISNOSLOŽENIH REČENICA U NARATIVNIM TEKSTOVIMA DECE OD OSAM I DESET GODINA
USAGE OF SUBORDINATED AND COORDINATED CLAUSES IN SECOND GRADE AND FOURTH GRADE NARRATIVE TEXTS


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Nataša Buha, Milica Gligorović

PROBLEMI U PONAŠANJU KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU: OSNOVNI POJMOVI, UČESTALOST I FAKTORI RIZIKA
BEHAVIORAL PROBLEMS IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY: BASIC FACTS, INCIDENCE AND RISK FACTORS

Damir Miholić, Renata Martinec

SOME ASPECTS OF USING EXPRESSIVE ARTS-THERAPIES IN EDUCATION AND REHABILITATION
NEKI ASPEKTI PRIMJENE ART-EKSPRESIVNIH TERAPIJA U EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Vesna Vučinić, Dragana Stanimirović, Marija Anđelković, Branka Eškirović

SOCIJALNA INTERAKCIJA DECE SA OŠTEĆENJEM VIDA: RIZIČNI I ZAŠTITNI FAKTORI
SOCIAL INTERACTION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT: RISK AND PROTECTIVE FACTORS

 

PRIKAZI

 

Dragan M. Pavlović

Prikaz monografije Prof. dr Mile Vuković: Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
Izdavač: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info