"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 11, br. 2. 2012.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Dragana STANIMIROVIĆ, Luka MIJATOVIĆ, Branka JABLAN

DRUŠTVENA PODRŠKA OBRAZOVNIH USTANOVA UČENICIMA SA OŠTEĆENJEM VIDA I NJIHOVIM PORODICAMA
SOCIAL SUPPORT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS AND THEIR FAMILIES

Mila VESELINOVIĆ, Nadica JOVANOVIĆ-SIMIC, Tanja ARBUTINA, Mirjana PETROVIĆ-LAZIĆ, Renata ŠKRBIĆ

KARAKTERISTIKE TRAHEOEZOFAGUSNOG GLASA I GOVORA LARINGEKTOMISANIH PACIJENATA POSLE PRIMARNE I SEKUNDARNE UGRADNJE VOKALNE PROTEZE
CHARACTERISTICS OF TRACHEOESOPHAGEAL VOICE AND SPEECH IN LARYNGECTOMIZED PATIENTS AFTER PRIMARY AND SECONDARY APPLICATION OF VOCAL PROSTHESIS

Milica GLIGOROVIĆ, Nataša BUHA

KOGNITIVNA FLEKSIBILNOST DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
COGNITIVE FLEXIBILITY IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

Viviana LANGHER, Stefania CATAUDELLA, Valentina PIRRÒ, Marianna D’ANGELI

THE EFFORTS OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE REHABILITATION INSTITUTE FOR DEAF CHILDREN: A PSYCHOSOCIAL INTERVENTION AIMED AT BREAKING THE PATTERN OF STALLED PRODUCTIVITY
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U REHABILITACIJI GLUVE DECE: PSIHOSOCIJALNA INTERVENCIJA U CILJU POBOLJŠANJA PRODUKTIVNOSTI


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Ivona MILAČIĆ VIDOJEVIĆ, Nada DRAGOJEVIĆ, Branislav BROJČIN

EFIKASNOST PSIHOLOŠKIH OBLIKA RADA SA OSOBAMA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
EFFICIENCY OF PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS WITH PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ, Vesna ŽUNIĆ-PAVLOVIĆ

PRIMENA VIDEO-NADZORA U KONTROLI KRIMINALA
IMPLEMENTATION OF VIDEO SURVEILLANCE IN CRIME CONTROL

Nikola PETKOVIĆ, Zoran PAVLOVIĆ, Jelena DIMITRIJEVIĆ

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA DECE OD SEKSUALNOG NASILJA (Predlozi de lege ferenda)
LEGAL AND CRIMINAL LAW PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL VIOLENCE (Proposals de lege ferenda)

Zorica MATEJIĆ ĐURIČIĆ

NOVE KONCEPTUALIZACIJE RAZVOJA I VASPITANJA
NEW CONCEPTS ON DEVELOPMENT AND EDUCATION


SAOPŠTENJA

 

Danka M. RADULOVIĆ

ZAŠTO SE NAKON FORENZIČKOG TRETMANA HRONIČNIH DELINKVENATA NEKADA JOŠ VIŠE UČVRSTI NJIHOVO KRIMINALNO PONAŠANJE?
WHY CRIMINAL BEHAVIOR OF CHRONIC DELINQUENTS COULD BE EVEN STRENGTHEN AFTER FORENSIC TREATMENT?

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
   Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić
   Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
   Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info