"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 4. 2011.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Tatjana ADAMOVIĆ, Ksenija RIBARIĆ-JANKES, Mirjana SOVILJ

CORRELATION BETWEEN VESTIBULAR AND COCHLEAR FUNCTION IN NEWBORNS
KORELACIJA VESTIBULARNE I KOHLEARNE FUNKCIJE KOD NOVOROĐENČADI

Nada DRAGOJEVIĆ, Ivona MILAČIĆ VIDOJEVIĆ

RAZLIKE U VULNERABILNOSTI MAJKI I OČEVA DECE S OMETENOŠĆU
DIFFERENCES IN VULNERABILITY BETWEEN MOTHERS AND FATHERS OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Milica GLIGOROVIĆ, Nataša BUHA

VERBALNA FLUENTNOST KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
VERBAL FLUENCY IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ

POJAM I KARAKTERISTIKE INTERNET - ZAVISNOSTI
CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF INTERNET ADDICTION

Nadežda KRSTIĆ, Predrag VIDOVIĆ, Mile VUKOVIĆ

RAZUMEVANJE SLOŽENIH ISKAZA KOD DECE SA RAZVOJNIM JEZIČKIM POREMEĆAJEM
COMPREHENDING COMPLEX SENTENCES IN CHILDREN WITH SPECIFIC DEVELOPMENTAL LANGUAGE

Marina RADIĆ ŠESTIĆ, Biljana MILANOVIĆ DOBROTA, Vesna RADOVANOVIĆ

DA LI SU RADNICI SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU IZLOŽENI MOBINGU?
ARE THE WORKERS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES EXPOSED TO MOBBING?

Dragana STANIMIROVIĆ, Luka MIJATOVIĆ

RAZLIKE IZMEĐU MLADIH SLEPIH I VRŠNJAKA TIPIČNOG RAZVOJA U PROCENI DIMENZIJA FUNKCIONISANJA PORODICE
DIFFERENCES IN EVALUATION OF DIMENSIONS OF FAMILY FUNCTIONING BETWEEN YOUNG BLIND AND THEIR PEERS OF THE TYPICAL DEVELOPMENT

Erna ŽGUR, Miran ČUK

THE ROLE OF THE GENERAL MOTOR FACTOR IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
ULOGA GENERALNOG MOTORIČKOG FAKTORA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Bojan DUČIĆ, Svetlana KALJAČA

PRIMENA FUNKCIONALNOG KOMUNIKACIONOG TRENINGA U TRETMANU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA KOD OSOBA SA AUTIZMOM
THE IMPLEMENTATION OF FUNCTIONAL COMMUNICATION TRAINING OF THE PROBLEMATIC BEHAVIOUR TREATMENT IN PERSONS WITH AUTISM

Vesna ŽUNIĆ-PAVLOVIĆ, Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ

PREVALENCIJA I RAZVOJ POREMEĆAJA PONAŠANJA U DETINJSTVU
PREVALENCE AND DEVELOPMENT OF CHILDHOOD CONDUCT DISORDERS

 


OPŠTE TEME

 

Zorka KAŠIĆ, Maja IVANOVIĆ

GOVORNI PARAMETRI I TUGA
SPEECH PARAMETERS AND SADNESS

 

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info