"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 3. 2011.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Nataša BUHA

DONOŠENJE ODLUKA: ANALIZA SPOSOBNOSTI KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU PRIMENOM KOCKARSKOG ZADATKA
DECISION MAKING: ANALYSIS OF ABILITIES IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY BY APPLYING THE GAMBLING TASK

Sanja DIMOSKI

STAVOVI DECE I ODRASLIH PREMA GLUVIM OSOBAMA
CHILDREN'S AND ADULTS' ATTITUDES TOWARD DEAF PEOPLE

Milica GLIGOROVIĆ, Marina RADIĆ ŠESTIĆ, Snežana NIKOLIĆ, Danijela ILIĆ STOŠOVIĆ

PERCEPTUAL-MOTOR ABILITIES AND PREREQUISITES OF ACADEMIC SKILL
PERCEPTIVNO-MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I PREDUSLOVI ZA RAZVOJ AKADEMSKIH VEŠTINA

Neda MILOŠEVIĆ, Mile VUKOVIĆ

LEKSIČKO-SEMANTIČKE SPOSOBNOSTI DECE SA SPECIFIČNIM JEZIČKIM POREMEĆAJEM I NESPECIFIČNIM PROMENAMA ELEKTROENCEFALOGRAFSKIH AKTIVNOSTI
LEXICAL-SEMANTIC ABILITY IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE DISORDERS

Marina RADIĆ ŠESTIĆ, Milica GLIGOROVIĆ, Vesna VUČINIĆ, Biljana MILANOVIĆ DOBROTA

YOUTH UNEMPLOYMENT: SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SEEKING EMPLOYMENT. NEZAPOSLENOST MLADIH: STAVOVI SREDNJOŠKOLACA PREMA TRAŽENJU POSLA

Irena STOJKOVIĆ, Fadilj EMINOVIĆ, Sanja DIMOSKI, Aleksandra GRBOVIĆ, Radmila NIKIĆ

POJAM O SEBI SLABOVIDIH ADOLESCENATA I NJIHOVIH VRŠNJAKA NEOŠTEĆENOG VIDA
SELF-CONCEPT OF LOW VISION ADOLESCENTS AND THEIR PEERS WITHOUT VISUAL IMPAIRMENT

Miodrag STOKIĆ, Zorana MILOSAVLJEVIĆ, Miško SUBOTIĆ

SPECIFIC FEATURES OF BRAIN CONNECTIVITY DURING SILENT READING IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSLEXIA
SPECIFIČNOSTI POVEZIVANJA MOŽDANIH REGIJA TOKOM ČITANJA U SEBI KOD DECE SA RAZVOJNOM DISLEKSIJOM


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Nenad GLUMBIĆ, Branka JABLAN, Nataša HANAK

THEORY OF MIND OF THE PERSONS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: THEORETICAL EXPLANATIONS AND ASSESSMENT PROCEDURES
TEORIJA UMA KOD OSOBA SA OŠTEĆENJEM VIDA: TEORIJSKA OBJAŠNJENJA I NAČINI PROCENE

Mirjana ĐORĐEVIĆ, Slobodan BANKOVIĆ

SUBKLINIČKI ZNACI AUTIZMA KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
SUBCLINICAL SIGNS OF AUTISM IN PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Danica VASILJEVIĆ-PRODANOVIĆ

TEORIJE KAŽNJAVANJA I NJIHOVE PENOLOŠKE IMPLIKACIJE
THEORIES OF PUNISHMENT AND THEIR PENAL IMPLICATIONS


OPŠTE TEME

 

Aleksandar L. JUGOVIĆ

SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA I ETIOLOŠKA OBELEŽJA SUICIDA U SAVREMENOM DRUŠTVU
SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ETIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SUICIDE IN MODERN SOCIETY

 

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info