"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 2. 2011.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Lidija BANJAC, Snežana NIKOLIĆ

SOCIJALNA I EMOCIONALNA ZRELOST ZA POLAZAK U ŠKOLU DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
SOCIAL AND EMOTIONAL SCHOOL READINESS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Milica GLIGOROVIĆ, Vesna VUČINIĆ

KVALITET CRTEŽA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA.
DRAWING QUALITY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Miodrag STOŠLJEVIĆ, Gordana ODOVIĆ, Milosav ADAMOVIĆ

MOTORNE PERFORMANSE GORNJIH EKSTREMITETA KOD DECE SA SMETNJAMA U UČENJU
UPPER LIMBS MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH LEARING DISABILITIES

Dragana STANIMIROVIĆ, Luka MIJATOVIĆ

DRUŠTVENA PODRŠKA INSTITUCIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLEPIM ADOLESCENTIMA I NJIHOVIM PORODICAMA
HEALTH CARE SOCIAL SUPPORT TO BLIND ADOLESCENTS AND THEIR FAMILIES

Nenad GLUMBIĆ, Ljiljana ĆIROVIĆ

STAVOVI BUDUĆIH PRAVOSLAVNIH TEOLOGA PREMA EUGENICI I SOCIJALNOJ INKLUZIJI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
ATTITUDES OF THE FUTURE ORTHODOX THEOLOGIANS TOWARDS EUGENICS AND SOCIAL INCLUSION OF THE PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Milica GLIGOROVIĆ, Marina RADIĆ ŠESTIĆ

PROCENA RADNIH SPOSOBNOSTI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U PROCESU SEKUNDARNE TRANZICIJE
WORK ABILITY ASSESSMENT IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY DURING THE SECONDARY TRANSITION PROCESS

Mirjana ĐORĐEVIĆ, Slobodan BANKOVIĆ

SUBKLINIČKI ZNACI AUTIZMA KOD OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
SUBCLINICAL SIGNS OF AUTISM IN PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Ivana TERZIĆ, Bojana DRLJAN

DEFICITI POJEDINIH ASPEKATA PRAGMATIKE OSOBA POREMEĆAJIMA AUTISTIČKOG SPEKTRA
CERTAIN ASPECTS OF PRAGMATIC DEFICITS IN PERSONS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS

Slobodan BANKOVIĆ, Mirjana JAPUNDŽA-MILISAVLJEVIĆ, Branislav BROJČIN

KONCEPTUALNE ADAPTIVNE VEŠTINE KOD DECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
CONCEPTUAL ADAPTIVE SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Ivona MILAČIĆ-VIDOJEVIĆ, Nada DRAGOJEVIĆ

STIGMA I DISKRIMINACIJA PREMA OSOBAMA S MENTALNOM BOLEŠĆU I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA
STIGMA AND DISCRIMINATION AGAINST PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS AND THEIR FAMILY MEMBERS


OPŠTE TEME

 

Maja IVANOVIĆ, Zorka KAŠIĆ

VARIRANJE TRAJANJA SEGMENATA U GOVORNOJ EKSPRESIJI EMOCIJA
VARIATIONS OF SEGMENT DURATION IN SPEECH EXPRESSION


SAOPŠTENJA

 

Виктория САТАРИ ВИТАЛЬЕВНА

RESURSNI CENTAR ZA ORGANIZACIJU PODRŠKE DECI SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA «RAMENKI»

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info