"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 1. 2011.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Milica GLIGOROVIĆ́, Nataša BUHA ĐUROVIĆ

ADAPTIVNO PONAŠANJE I POSTIGNUĆA U NASTAVI MATEMATIKE KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
ADAPTIVE BEHAVIOR AND ACHIEVEMENTS IN MATHEMATICS EDUCATION IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES

Milivoj DOPSAJ, Dragana KLJAJIĆ, Fadilj EMINOVIĆ, Nenad KOROPANOVSKI, Raša DIMITRIJEVIĆ, Irena STOJKOVIĆ

MODELNI POKAZATELJI KARAKTERISTIKA MIŠIĆNE SILE KOD MLADIH I ZDRAVIH OSOBA PRI MOTORIČKOM ZADATKU - STISAK ŠAKE: PILOT ISTRAŽIVANJE
MODEL INDICATORS OF MUSCLE FORCE CHARACTERISTICS IN YOUNG AND HEALTHY PERSONS WHILE PERFORMING MOTOR TASK- HAND GRIP: PILOT RESEARCH

Vesna RADOVANOVIĆ, Jasmina KARIĆ

STAVOVI NASTAVNIKA PREMA PRIMENI INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U ŠKOLAMA ZA GLUVE I NAGLUVE
TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SCHOOLS FOR DEAF AND HARD OF HEARING


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Mira TZVETKOVA-ARSOVA

DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PLAN (IEP) FOR VISUALLY IMPAIRED MULTIPLY DISABLED STUDENTS IN BULGARIA AND THE BASIC AREAS COVERED IN IT
KREIRANJE I PRIMENA INDIVIDUALNOG OBRAZOVNOG PLANA (IOP) ZA POTREBE VIŠESTRUKO OMETENE DECE SA OŠTEĆENJEM VIDA U BUGARSKOJ

Vanja NENADOVIĆ, Sanja ĐOKOVIĆ, Dragana PEČENICA

DEVELOPMENTAL CHANGES IN AUDITORY ATTENTION
RAZVOJ AUDITIVNE PAŽNJE

Svetlana KALJAČA, Bojan DUČIĆ

SOCIJALNA DISTANCA PREMA OSOBAMA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
SOCIAL DISTANCE FROM PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Marina RADIĆ ŠESTIĆ, Biljana MILANOVIĆ DOBROTA

UPRAVLJANJE INKLUZIVNIM RAZREDOM
MANAGEMENT INCLUSIVE CLASSROOM

Nikola PETKOVIĆ, Mirjana ĐORĐEVIĆ

PREVENCIJA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE DECE
PREVENTION OF SEXUAL ABUSE OF CHILDREN


OPŠTE TEME

 

Miodrag STOKIĆ, Zorana MILOSAVLJEVIĆ, Slavica MAKSIMOVIĆ

OSCILATORY BRAIN DYNAMICS DURING LEXICAL PROCESSING
OSCILATORNA MOŽDANA DINAMIKA TOKOM PROCESIRANJA REČI


SAOPŠTENJA

 

Олга САФОНОВА ЯКОВЛЕВНА

KOREKTIVNI RAD U SISTEMU OPŠTEG OBRAZOVANJA U RUSIJI

Михаил ЛЮБИМОВ ЛЬВОВИЧ

ORGANIZACIJA SISTEMA PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKE PODRŠKE DECI SA OŠTEĆENJEM SLUHA

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info